Ons team

Schoolleiding
Wij werken met een managementteam dat naast de directeur bestaat uit drie bouwcoördinatoren en de intern begeleiders. Het managementteam is samen met het team verantwoordelijk voor de gang van zaken op school.

Groepsleerkrachten
De groepen 1 en 2 zitten bij elkaar in de klas en van groep 3 tot en met 8 werken we in aparte jaargroepen. Iedere groep heeft tenminste één vaste groepsleerkracht; de meeste groepen hebben twee vaste groepsleerkrachten die in deeltijd werken. Onderwijskundig is dat geen bezwaar omdat de afstemming tussen leraren goed is.

De rol van de leerkracht is van groot belang. Hij zorgt voor een motiverende, veilige en taakgerichte sfeer in zijn of haar groep, waarbij zelfstandigheid en eigen initiatief van leerlingen worden gestimuleerd. De leerkracht is ervoor verantwoordelijk dat kinderen zich in alle opzichten veilig voelen op school en er met plezier heengaan. Bij de jongere kinderen bepaalt de leerkracht de vorm voor en het tijdstip van de meeste activiteiten. Oudere leerlingen kunnen in toenemende mate hun activiteiten meer zelf indelen, waarbij natuurlijk gelet wordt op het eigen leertempo en de afwisseling tussen de leergebieden. De leerkracht begeleidt -naast de cognitieve ontwikkeling- ook de sociaal-emotionele vorming van de kinderen. Samenwerking is erg belangrijk in elke groep en de leerkracht stimuleert dit.  Want alleen samen komen we verder! Dat betekent ook dat we conflicten en meningsverschillen samen oplossen. 

Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Daarom volgen onze leerkrachten regelmatig opleidingen en cursussen. Dit gebeurt op individuele basis en op teamniveau, onze kennis delen we binnen de school. Gedurende het schooljaar plannen we daarom een aantal studiedagen in. 
 
Interne begeleiding
De intern begeleiders zijn leerkrachten die belast zijn met het coördineren van de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Dit kan zijn op cognitief, sociaal of gedragsmatig gebied. De begeleiding richt zich op de kinderen, de ouders, de leerkrachten of een combinatie hiervan. Ook de contacten met hulpverleners loopt via de intern begeleiders.
 
Gymnastiek, muziek, dans, beeldende vorming en gastlessen
Vakleraren geven les in één vak. Op onze school hebben we een vakleerkracht voor gymnastiek. Daarnaast zijn er eenmaal per week muziekdocenten werkzaam in de groepen 5. In alle groepen worden dans-, muziek- en beeldende vormingslessen gegeven door vakdocenten.
Gastleerkrachten zijn externe deskundigen die incidenteel les geven over een specifiek onderwerp. Zo kennen wij gastlessen gegeven door de politie. Ook worden incidentele lessen gegeven over thema's als politiek, de krant, geld enzovoort.
 
Bouwcoördinatoren
Een bouwcoördinator is een groepsleerkracht die de onderwijskundige en praktische samenwerking bevordert tussen de leerkrachten in een bepaalde "bouw". Een "bouw" is een cluster van groepen die veel met elkaar te maken hebben. Wij hebben gekozen voor drie bouwen, te weten:
  • Onderbouw: de groepen 1/2
  • Middenbouw: de groepen 3 t/m 5
  • Bovenbouw: de groepen 6 t/m 8  
Stagiaires-Opleidingsschool
Op school bieden wij PABO-studenten de gelegenheid om het vak van leerkracht in de praktijk te oefenen. Deze studenten worden in school begeleid door een leraar. Ook krijgen zij begeleiding vanuit de bovenschoolse schoolopleiders. De plaatsing van studenten gebeurt via de bovenschoolse afdeling Opspoor- Opleiden in de School.
Doordat we zoveel PABO-studenten in school begeleiden, is er momenteel geen ruime om andere stagiaires te begeleiden.

Contactpersonen
Om zich goed te kunnen ontwikkelen moeten kinderen zich thuis voelen in school. Ook ouders en medewerkers moeten zich veilig weten, er van op aan kunnen dat er in de omgang sprake is van onderling vertrouwen en respect. Dit belangrijke uitgangspunt staat bij het openbaar onderwijs van Purmerend hoog in het vaandel. Toch kan het gebeuren dat onderling vertrouwen en respect onder druk staan of zelfs geschonden worden. Ouders kunnen, indien daarvan sprake is, in veel gevallen uiteindelijk terecht bij de contactpersoon en bij de klachtencommissie. 
 
Onze contactpersonen op school zijn:
Kees Meijssen, leerkrachtondersteuner
Sonja Schilder, administratie
 

Ouders aan het woord

"Er is een stabiel team leerkrachten dat er altijd is voor mijn kind."

"De aandacht die er voor lezen is, vind ik belangrijk. Het is fijn dat de vriendjes uit de buurt ook naar de Wheermolenschool gaan."