Ouderbetrokkenheid

Op obs Wheermolen werken ouders en school samen. U kent uw kind als geen ander, maar ook op school leren wij uw kind goed kennen. Daarom vinden we het belangrijk dat er goed overleg is tussen ouders en school. Dit doen we onder andere tijdens de 10-minutengesprekken, die drie maal per jaar worden gehouden. Vanzelfsprekend is er ook tussen deze gesprekken door gelegenheid om even met de leerkracht te spreken. Soms moet daar wel een afspraak met de leerkracht worden gemaakt, omdat deze na schooltijd ook andere werkzaamheden heeft.
In sommige gevallen wordt de intern begeleider betrokken bij de gesprekken. De intern begeleider heeft een extra opleiding gedaan en begeleidt leerlingen, leerkrachten en ouders wanneer extra ondersteuning noodzakelijk is.

Ouders ondersteunen bij het leren van hun kind
Wij vinden het belangrijk dat ouders in de thuissituatie hun kind actief ondersteunen in hun ontwikkeling. Wij stimuleren dat ouders hun kinderen thuis voorlezen door mee te doen aan de Voorleesexpres en als het nodig is helpen bij het maken van huiswerk. Via het ouderportaal laten we ouders weten aan welke doelen gewerkt wordt in de klas/door het kind, informeren we over thema's en stellen we instrumenten beschikbaar die gebruikt kunnen worden bij het maken van huiswerk. 

Hulp van ouders op school
Naast de directe betrokkenheid bij uw kind, vragen wij ouders ook hulp bij het reilen en zeilen op school. U kunt hierbij denken aan begeleiding bij schoolreisjes, het doen van klusjes, het verrichten van lichte schoonmaakwerkzaamheden, het versieren van de school bij evenementen en dergelijke. Dit kan een leuke manier zijn om bij de school betrokken te zijn en de school eens van een andere kant mee te maken.

Oudervereniging
We hebben een Oudervereniging die bestaat uit een door de ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders. De oudervereniging helpt bijvoorbeeld bij het (mede) organiseren van vieringen en evenementen en het informeren over en betrekken van ouders bij (buiten)schoolse activiteiten.

Medezeggenschapsraad
Daarnaast is er een medezeggenschapsraad (MR). Hierin kunnen naast leerkrachten, ook ouders zitting nemen. In de MR wordt voorgenomen beleid besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk.
 

Leerlingen aan het woord

"Dat de meesters en juffen echt top les geven op een leuke manier."

"Als je iets wil onderzoeken of er meer over wilt weten, dan gaat dat gemakkelijk en je wordt goed geholpen."